Regulamin

1 Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.piello24.pl , (zwany dalej Piello lub „sklepem”) stanowi własność Piotra Borkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ”Piweta Piotr Borkowski” z siedzibą w Nowe Iganie, ul. Prądzyńskiego 106, NIP 8212638421, REGON: 146622027, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), e-mail: kontakt@piello24.pl

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Piello, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Piello i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.piello24.pl (oprócz przerw technicznych), w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego Piello zawierane są w języku polskim, języku angielski oraz niemieckim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Piello  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.6. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.7. Korzystając ze sklepu Piello Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość sklepu internetowego Piello lub jego elementy techniczne.

 

2 Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. Sklep Piello przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.piello24.pl.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
z wyjątkiem przerw technicznych w działalności sklepu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie sklepu www.piello24.pl, kliknięcie ikony ”koszyka”, poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zatwierdzeniem zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego Piello i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta Piello zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez składającego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.6. Składający zamówienie (zwany dalej Klientem) jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych sklepu, www.piello24.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu wraz kodem pocztowym. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego Piello potwierdzającą przyjęcie zamówienia i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienia realizowane na podstawie przedpłaty na konto realizowane są od momentu zaksięgowania środków na koncie firmowym.

2.9. W przypadku braku możliwości zrealizowania potwierdzonego zamówienia
z przyczyn losowych, bądź innych Piello zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. W takim przypadku sklep Piello jest zobowiązany poinformować Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu (rozmowa lub sms). Za skuteczne uznaje się jednorazowe powiadomienie w jednej z ww. form. W przypadku wpłaty przez Klienta środków finansowych na poczet zamówienia Piello w ww. przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wpłaconych środków.

 

3 Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu Piello są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich, euro, funtach lub dolarach amerykańskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronie internetowych www.piello24.pl w zakładce „Koszty dostawy” lub „Dostawa”. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Klient jest informowany o całkowitym koszcie dostawy w trakcie realizowania procedury zamówienia przed zatwierdzeniem tego zamówienia.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę wybranego produktu lub kilku produktów oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu Piello w chwili zatwierdzania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) Wpłata na konto sklepu Piello przed wysyłką.

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu Piello oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane. Termin liczony jest od dnia wpływu należnej kwoty na konto sklepu Piello.

b) Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)

W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisu DotPay www.dotpay.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na tak sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link do strony www.dotpay.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane. Termin liczony jest od dnia wpływu należnej kwoty na konto sklepu Piello.

c) Płatność kartą płatniczą lub kredytową, przebieg transakcji:

1) Po połączeniu z serwerem sklepu Piello, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem DotPay lub Paypal

, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu Piello. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

2) Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem DotPay . Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.dotpay.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu Piello jak i dla osób trzecich.

Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.

3) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

d) Płatność za pobraniem.

W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską lub innego przewoznika. Pracownik firmy przewozowej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”). Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

3.6. Za bezpieczeństwo oraz prawidłowość przeprowadzenia płatności za pośrednictwem DotPay, odpowiada firma DotPay

3.7. Firma Piweta Piotr Borkowski nie wystawia paragonów zgodnie z prawem ponieważ przyjmuje tylko płatności elektroniczne. Na życzenie Kupującego, osobie fizycznej po podaniu nr PESEL, a firmie po podaniu nr NIP, wystawiane są faktury VAT.

 

4 Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla wszystkich produktów zgodnie z cennikiem wybranego dostawcy.

4.4. W momencie pokwitowania odbioru towar staje się własnością Klienta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności spedytora, przed odbiorem towaru. Protokół ten będzie podstawą reklamacji dostawy. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

4.4.1. Produkty wysyłane z Piello zawsze są zabezpieczone. Przy odbiorze przesyłki przed podpisaniem zgodnego przyjęcia paczki dokładnie sprawdź, czy opakowanie nie nosi ona żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie (obtłuczone, rozdarte pudełko lub opakowanie; zerwana taśma, wgnieciony karton itp.) należy odmówić przyjęcia przesyłki i poinformować Piello. Sprawdź zawartość paczki przy kurierze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, już po podpisaniu zgodnego przyjęcia paczki, należy rozpakować paczkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie idealnym. Powyższą procedurę należy zawsze stosować w przypadku towarów, które są narażone na zarysowania i wgniecenia w transporcie. W przypadku zgodnego przyjęcia paczki, a następnie stwierdzeniu uszkodzenia fizycznego towaru, należy na miejscu, w obecności kuriera, spisać w protokół zawierający informacje dotyczące powstałych uszkodzeń.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących spisywania protokołu :

a) protokół szkody musi wyraźnie wskazywać, że opakowanie zewnętrzne nie nosiło żadnych uszkodzeń i jest w stanie idealnym,

b) opakowanie zewnętrzne towaru musi być w stanie idealnym, tak aby jego oględziny umożliwiały zweryfikowanie poprawności informacji z protokołu szkody (patrz. pkt. a)

c) protokół musi zawierać rodzaj i miejsce stwierdzonego uszkodzenia.

4.4.2. Paczkomaty umożliwiają złożenie reklamacji w momencie odbierania przesyłki. W tym celu odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w Paczkomacie, ponownie umieszcza przesyłkę  w Paczkomacie pozostawiając ją do dyspozycji firmy Inpost. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail odbiorcy, który jest zobowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić (jest to równoznaczne ze złożeniem reklamacji). Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem przesyłki Paczkomatowej do nadawcy. Operator po zainicjowaniu reklamacji dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki Paczkomatowej i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji odbiorca ma możliwość odebrania Przesyłki Paczkomatowej z oddziału operatora. W przypadku nienaruszonego opakowania, a uszkodzonej zawartości odbiorca proszony jest do zgłoszenie się do pobliskiego oddziału firmy InPost.

4.5. Szczegóły procedury reklamacyjnej dostawy, do których należy się stosować określa wybrany przez Klienta dostawca realizujący przesyłkę.

4.6. Za prawidłową realizację przesyłki odpowiedzialny jest wybrany przez klienta dostawca, zgodnie z wybranym podczas zamówienia sposobem dostawy oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego dostawcy.

4.7. Klient zobowiązany jest dostosować się do procedury odbioru przesyłki obowiązującej u danego dostawcy, w szczególności zadbać o odebranie przesyłki we wskazanym miejscu i czasie.

4.8. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta z własnej winy (np. nieobecność we wskazanym w zamówieniu adresie dostawy), lub nie dostosowania się do procedury obowiązującej u wybranego dostawcy i zwrotu przesyłki do nadawcy (Piello) Klient ponosi koszty ponownego dostarczenia zwróconej przesyłki zgodnie z cennikiem wybranego dostawcy. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia opłaty przed ponownym nadaniem przesyłki przez Piello. Zapłata za ponowną dostawę powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zwrotu przesyłki, po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane. Termin liczony jest od dnia wpływu należnej kwoty na konto sklepu Piello. W przypadku braku wpłaty przez Klienta za ponowną dostawę, Piello potraktuje to jako odstąpienia Klienta od umowy. Piello zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Klientowi wpłaconych środków pomniejszonych o koszt dostawy.

 

5 Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Piello zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176) z pózniejszymi zmianami.

5.2. Piello odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Piello nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. Piello odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Piello o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem, pocztą lub drogą elektroniczną na aktualny adres mailowy sklepu.

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy. O sposobie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego
z umową decyduje Piello.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie Piello. Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach internetowych www.piello24.pl udostępniony został formularz reklamacji. Wzór tego formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5.7. Reklamowany produkt Klient jest zobowiązany dostarczyć, na własny koszt, pocztą na adres: ul. Kraszewskiego 50, 08-110 Siedlce. Za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie towaru do wysyłki odpowiada Klient. Wraz z reklamowanym towarem Klient jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu sprzedaży oraz inne niezbędne dokumenty np. kartę gwarancyjną.

5.8. Piello ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Piello wyśle do naprawy przez autoryzowany serwis lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

5.10. W przypadku niemożności stwierdzenia charakteru wady przez serwis sklepu, sprzęt wysyłany jest do autoryzowanego serwisu producenta. Bieg terminów procedury wymiany lub naprawy wadliwego sprzętu rozpoczyna się w momencie potwierdzenia wady przez serwis producenta i na zasadach określonych przez producenta np. zawartych w gwarancji producenta.

5.11. W przypadku sprzętu objętego gwarancją producenta warunkiem zwrotu towaru zawierającego wady fabryczne jest niewypełniona karta gwarancyjna oraz nieuszkodzone opakowanie. Oryginalne opakowanie powinno być w stanie idealnym, nie może posiadać napisów naniesionych przez klienta, w przeciwnym wypadku sprzęt będzie standardowo serwisowany, a nie wymieniony na nowy. Urządzenia należy dostarczać kompletne wraz z kompletnym opakowaniem(folie, woreczki, styropiany. itp).

5.12. W przypadku potwierdzenia wady i braku możliwości usunięcia jej przez autoryzowany serwis producenta, sklep Piello na prośbę klienta może wymienić towar lub zwrócić pieniądze.

5.13. Jeżeli jest to możliwe zakupiony sprzęt należy serwisować bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta.

5.14. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

6 Wymiana

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty Piello w tej samej lub wyższej cenie, jeśli pisemna prośba o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować Piello o zamiarze dokonania wymiany drogą e-mailową, a następnie odesłać towar, na własny koszt pocztą na adres: ul. Kraszewskiego 50, 08-110 Siedlce.

6.3. Dokonując wymiany należy wypełnić formularz i podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przesłać oryginał potwierdzenia dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie Piello. Na stronach internetowych www.piello24.pl udostępniony został formularz wymiany, załącznik nr 3.

6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nieużytkowany, w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń.

6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

 

7 Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Piello, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.1.1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (data odbioru).

7.1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas, Piello Piotr Borkowski “Piweta”  e-mail kontakt@piello24.pll tel: +48 606296560 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail dostępny na naszej stronie internetowej kontakt@piello24.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy do niego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.1.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.1.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Piello może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.1.5. Klient, który odstąpił od umowy jest zobowiązany odesłać lub przekazać nam niezwłocznie rzecz oraz przesłać oryginał potwierdzenia dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie Piello (paragon/faktura), a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.1.6. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.1.7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

7.3. Za zwracaną rzecz należy rozumieć wszystko to co Klient otrzymał zgodnie z umową w dniu dostawy, a w szczególności towar zakupiony w Piello wraz ze wszystkimi dołączonymi akcesoriami, elementami, częściami, dodatkami, gratisami, dokumentami, instrukcjami, oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniem producenta, dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar
w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego
w zdaniu poprzedzającym).

7.4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.5. Zapisów Regulaminu dotyczących odstąpienia od umowy / zwrotu towaru nie stosuje się do umów, jeżeli Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 

8 Ochrona danych osobowych – Polityka bezpieczeństwa

8.1. Piello zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym Piello.

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie – informowania o oferowanych przez Piello produktach.

8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Piotr Borkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ”Piweta Piotr Borkowski” z siedzibą w Nowe Iganie, ul. Prądzyńskiego 106, NIP 8212638421, REGON: 146622027, kod pocztowy: 08-103.

8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

9 Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Piello, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.piello24.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin obowiązuje od 26 stycznia 2015 r.

 

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat : Piotr Borkowski, ul. Kraszewskiego 50, 08-110 Siedlce, e-mail : kontakt@piello24.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

– Oświadczam, że zwracanyprodukt nie był użytkowany oraz produkt i opakowanie nie jest

uszkodzone i nie ma śladów użytkowania.

– Data odbioru towaru………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Klienta(-ów) ………………………………………………………………

– Adres Klienta(-ów)…………………………………………………………………………..

 

 

Data ……………………………….

 

Z poważaniem……………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli
formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Miejscowość……………………….., data………………………..

Do

Piotr Borkowski

ul. Kraszewskiego 50

08-110 Siedlce

Imię, nazwisko………………………………………………….

Adres konsumenta……………………………………………..

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. (słownie: …………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto
……………………………………………………………..……………* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem……………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 3.

WZÓR FORMULARZA WYMIANY TOWARU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku wymiany towaru)

 

– Adresat :Piotr Borkowski, ul. Kraszewskiego 50, 08-110 Siedlce, e-mail : piweta@tlen.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym zamiarze wymiany zakupionych w Piello24.pl następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

– Produkty na które mają być wymienione powyższe rzeczy z oferty sklepu Piello24.pl (rodzaj, model, ilość i inne właściwości np. rozmiar, kolor itp.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Oświadczam, że wymieniany produkt nie był użytkowany oraz produkt i opakowanie nie jest uszkodzone i nie ma śladów użytkowania.

– Data odbioru towaru………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Klienta(-ów) ………………………………………………………………

– Adres Klienta(-ów)…………………………………………………………………………..

 

 

Data ……………………………….

 

Z poważaniem……………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli
formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić