Klient ma prawo zareklamować towar zakupiony w sklepie Piello24. W przypadku potrzeby zareklamowania produktu zakupionego u nas prosimy o zapoznanie się z procedurą reklamacyjną opisaną poniżej. W razie pytań bądź wątpliwości oraz przed złożeniem reklamacji zachęcamy do kontaktu z nami drogą elektroniczną pod adresem kontakt@piello24.pl bądź telefonicznie na numer: 606 296 560.

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1 rok
dla firm rękojmia wyłączona

ADRES DO REKLAMACJI

Piweta Piotr Borkowski
Kraszewskiego 50
08-110 Siedlce

 

1.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Piello zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176) z pózniejszymi zmianami.

1.2. Piello odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Piello nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

1.3. Piello odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

1.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Piello o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem, pocztą lub drogą elektroniczną na aktualny adres mailowy sklepu.

1.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy. O sposobie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego
z umową decyduje Piello.

1.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie Piello. Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach internetowych www.piello24.pl udostępniony został formularz reklamacji. Wzór tego formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

1.7. Reklamowany produkt Klient jest zobowiązany dostarczyć, na własny koszt, pocztą na adres: ul. Kraszewskiego 50, 08-110 Siedlce. Za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie towaru do wysyłki odpowiada Klient. Wraz z reklamowanym towarem Klient jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu sprzedaży oraz inne niezbędne dokumenty np. kartę gwarancyjną.

1.8. Piello ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Piello wyśle do naprawy przez autoryzowany serwis lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

1.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

1.10. W przypadku niemożności stwierdzenia charakteru wady przez serwis sklepu, sprzęt wysyłany jest do autoryzowanego serwisu producenta. Bieg terminów procedury wymiany lub naprawy wadliwego sprzętu rozpoczyna się w momencie potwierdzenia wady przez serwis producenta i na zasadach określonych przez producenta np. zawartych w gwarancji producenta.

1.11. W przypadku sprzętu objętego gwarancją producenta warunkiem zwrotu towaru zawierającego wady fabryczne jest niewypełniona karta gwarancyjna oraz nieuszkodzone opakowanie. Oryginalne opakowanie powinno być w stanie idealnym, nie może posiadać napisów naniesionych przez klienta, w przeciwnym wypadku sprzęt będzie standardowo serwisowany, a nie wymieniony na nowy. Urządzenia należy dostarczać kompletne wraz z kompletnym opakowaniem(folie, woreczki, styropiany. itp).

1.12. W przypadku potwierdzenia wady i braku możliwości usunięcia jej przez autoryzowany serwis producenta, sklep Piello na prośbę klienta może wymienić towar lub zwrócić pieniądze.

1.13. Jeżeli jest to możliwe zakupiony sprzęt należy serwisować bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta.

1.14. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.